Školský klub detí  na "šestke" Základná škola Okružná 17 Michalovce

Naše aktivity

Deň otcov

28.06.2016 17:26

Ocinko, si moje zlato, mať Ťa doma stojí za to. Takto si pripomenuli deň otcov aj deti zo školského klubu. Foto...

G. Sabolová

—————

Počujem, počuješ, počujeme

02.06.2016 10:20

Zážitkovo-výchovné podujatie o ľuďoch so sluchovým handicapom bolo pre detí zo školského klubu poučné a zaujímavé. Dozvedeli sme sa, ako takí ľudia žijú a čo im pomáha pri bežných činnostiach. Pekný tanček bol spestrením. Pozri foto...

Mgr. A. Dragúňová

 

—————

Srdiečko z lásky

11.05.2016 11:12
Mamka, to, že Ťa ľúbim, už vieš. A to, že Ťa neprestanem, Ti píšem tiež. Foto...
G. Sabolová

—————

Farebný týždeň

07.05.2016 21:59

Každý deň týždňa bol pričlenený k fyzickej aktivite a konzumácii ovocia a zeleniny, ktorú si naše deti priniesli do ŠKD. Chceme poukázať na prínosy konzumácie ovocia a zeleniny pre náš organizmus a na pravidelnú fyzickú aktivitu. Pozri foto

Mgr. Dragúňová

—————

Deň Zeme

05.05.2016 20:00

Aby sme o záchrane planéty Zem nielen hovorili, ale aj konali, vytvorili sme NAŠU DOHODU. Pozri foto

Mgr. Dragúňová

—————

Sadím, sadíš, sadíme

15.04.2016 11:08

Aj školský klub detí chce prispieť svojou troškou do našej "zelenej školy". Foto...

Ľ. Štefanová

—————

Kamarátka kniha

05.04.2016 18:21

V marci,ktorý je mesiacom knihy, si deti do ŠKD nosili svoje obľúbené knihy. Neboli to len rozprávkové knihy, ale často aj detské encyklopédie, ktoré si deti prezerali. Pozitívny vzťah ku knihám rozvíjame aj návštevou školskej knižnice. Pre prvákov to bola prvá návšteva. Deti sa dozvedeli, ako s knihami zaobchádzať a pravidlá pri požičiavaní. Deti si tiež pozreli, aké knihy sa v knižnici nachádzajú. Vypožičali sme si knihu Puf a Muf,z ktorej nám štvrtáci prečítali krátky príbeh. Foto...

Mgr. Dragúňová

—————

Veľkonočné vajíčko

22.03.2016 12:01

Tvorivé dielne v VI. oddelení. Foto...

K. Halušková

—————

Jeseň, zima v 6. oddelení

09.03.2016 11:01

Ukážka prác detí v školskom klube - 6. oddelenie. Foto...

Katarína Halušková

—————

Ako sme piekli fánky

09.02.2016 16:31

Keď fašiangy, tak aj s typickým fašiangovým pečivom. Povedali si dievčatá z X. oddelenia ŠKD a rozhodli sa upiecť fánky. A tak Dominika doniesla múku, Tamarka vajíčka a maslo, Viktorka olej a Kristínka práškový cukor. Ruku k dielu priložili aj ostatné dievčatá, ktoré priniesli kuchynské náradie. Potom si obliekli  zásterky a pustili sa do pečenia. Práca im išla od ruky, čoho dôkazom sú fotky. Fánky chutili hlavne chlapcom, ktorí potom šikovné dievčatá vytancovali. Foto...

G. Hospodárová

—————


V našom školskom klube, deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent, pripravujú sa na vyučovanie. Činnosť klubu realizujeme tak, aby bol doplnkom výchovno – vzdelávacieho procesu, pričom využívame hravé metódy práce s deťmi.


Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.


Ranná činnosť

Od 6.30 do 7.15 - ranný klub v IV.C je určený pre deti, ktoré prichádzajú skôr do školy. Do tried vstupujú deti až po prvom zvonení.

Popoludňajšia činnosť v určených triedach                 

Od 16.00 - 16.30 - spoločný klub v IV.C


Zvýšenie poplatku     v ŠKD

Mesto Michalovce vydalo všeobecne záväzné nariadenie č. 177 o určení príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka a dospelých na čiastočnú úhradu výdavkov v školských kluboch detí. V súlade s ods.7 §114 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní sa vzdelávanie v školských kluboch detí uskutočňuje za čiastočnú úhradu.

Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských kluboch detí pri ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Michalovce je mesačný príspevok jednotný vo všetkých právnych subjektoch určený nasledovne: 10 €

Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca neplnoletého žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi.

Účinnosť tohto VZN nadobúda dňom 1.9.2015