Beseda s poľovníkom

06.11.2017 12:20
V súčasnosti sa veľmi často stretávame s myšlienkou, že príroda je neoddeliteľnou súčasťou života človeka. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli zorganizovať v škole besedu s poľovníkmi z Poľovníckeho združenia Jazvec Hatalov..Cieľom bolo priblížiť našim najmenším žiakom problematiku poľovníctva, ochrany prírody a starostlivosti o ňu. Besedy sa zúčastnili všetky oddelenia prvého ročníka. Foto...
Eva Eštoková
 

 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.