Pozdrav pre mamku

16.05.2018 14:08

Nech Ti povie každý lupienok a kvet,

že si mamička môj celučký svet. Foto...

vych. Sabolová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 6. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.