Halloweenske svietniky

19.11.2013 12:09

Aby si deti zo VI. oddelenia urobili pravú Halloweensku atmosféru v triede, vyrobili si takéto nádherné svietniky.

E. Charitunová. Foto...

 

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.