Vnútorný a pracovný poriadok ŠKD

Vnútorný a pracovný poriadok ŠKD

 

 1. Organizácia a riadenie školského klubu detí
 1. Školský klub detí riadi riaditeľ školy. Výchovno – vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka Školského klubu detí.
 2. Riaditeľ určí počet oddelení podľa počtu detí prihlásených na pravidelnú dochádzku.
 3. V oddelení školského klubu môže byť zapísaných najmenej 15 a najviac 25 dochádzajúcich detí.
 1. Prevádzka školského klubu detí
 1. Školský klub detí je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6. 30 – 16. 45 hod.                                                                                                                                      6.30 - 7.25 ranná zberná trieda                                                                                                                              15.45 - 16.45 poobedná zberná trieda
 2. Počas školských prázdnin je prevádzka v ŠKD, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
 3. O prerušení prevádzky klubu detí počas školských prázdnin a o rozsahu jeho dennej prevádzky rozhoduje riaditeľ školy. Pritom sa prihliada na oprávnené požiadavky zákonných zástupcov detí. 
 1. Zaraďovanie detí
 1. Deti sa do školského klubu zaraďujú vždy na jeden školský rok, na základe písomnej žiadosti podanej zákonnými zástupcami najneskôr do 30. júna príslušného roku. Pre deti zapísané do 1. ročníka sa určuje termín odovzdania prihlášok do 15. septembra príslušného školského roku. Do klubu detí možno zaradiť aj deti na prechodné obdobie a nepravidelnú dochádzku alebo iba na niektorú z činností dennej prevádzky klubu detí.
 2. O zaradení dieťaťa do klubu detí rozhoduje riaditeľ školy.
 3. Deti sa zaraďujú do oddelení klubu detí podľa veku a do záujmových útvarov podľa osobného záujmu o jednotlivé činnosti.
 4. Do klubu detí sa prednostne zaraďujú deti nižších ročníkov prihlásené na pravidelnú dochádzku, ktorých rodičia sú zamestnaní.
 1. Výchovno-vzdelávacia činnosť
 1. Výchovno – vzdelávacia činnosť v ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného a záujmového charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD.
 2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje spravidla v záujmových útvaroch príležitostného, krátkodobého charakteru.
 3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj detí.
 4. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov starostlivo vypracujú domáce úlohy, opakujú učivo.
 5. Súčasťou výchovno – vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú. Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne.
 6. Na záujmovú a rekreačnú činnosť v ŠKD sa môže využívať aj špeciálna učebňa, ihrisko a iné objekty školy.
 1. Dochádzka detí
 1. Rozsah dennej dochádzky dieťaťa prihláseného na trvalú dochádzku a spôsob jeho odchodu z ŠKD uvedie zákonný zástupca dieťaťa v žiadosti o prijatie do školského klubu detí. V žiadosti ďalej uvedie prípadné odchýlky v dochádzke a spôsobe odchodu dieťaťa z ŠKD, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD. Prípadné zmeny v dochádzke a spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 2. Vychovávateľ uvoľní dieťa z klubu detí len na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu dieťaťa.
 3. Dieťa možno v priebehu školského roka prihlásiť  a odhlásiť z ŠKD vždy 3 dni pred ukončením mesiaca.
 1. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
 1. Za bezpečnosť detí počas ich celého pobytu v ŠKD zodpovedá príslušná pani vychovávateľka.
 2. Počas konania popoludňajšieho vyučovania – nepovinných predmetov i náboženstva, vyučujúci preberá deti od vychovávateľky do svojej zodpovednosti a po skončení podľa dohody s rodičom, dieťa uvoľňujú domov, alebo odovzdávajú vychovávateľke.
 3. Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti a správaní sa.
 4. Pri činnostiach organizovaných mimo objektu ŠKD môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 5. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, riaditeľ školy určí vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
 6. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka  prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy a napíše o ňom záznam.
 7. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 8. Dieťa musí mať počas pobytu v ŠKD prezuvky. Deti majú mať svoje osobné veci /vrchné ošatenie, prezuvky, topánky/ označené, pre prípad odcudzenia.
 9.  Straty z priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľka v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 10.  Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo objektu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľka až do ich rozchodu pred objektom ŠKD. Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
 11.  Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa nevoľnosť, prípadne teplotu, upovedomí o tom rodičov.
 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 1. Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 10 € mesačne na jedno dieťa.
 2. Príspevok na úhradu na pobyt dieťaťa v ŠKD uhrádza zákonný zástupca do 8. dňa v mesiaci.
 3. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 4. Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 5. Spôsob úhrady za pobyt dieťaťa v ŠKD sa uskutočňuje nasledovne:
 • vychovávateľka ŠKD vyberie od zákonného zástupcu stanovený poplatok /vydá mu potvrdenie o zaplatení/
 • odovzdá celú sumu aj so zoznamom detí a kópiami potvrdení o zaplatení účtovníčke školy, ktorá peniaze poukáže na účet školy
 1. Pokiaľ zákonný zástupca neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z klubu.