Niečo o školskom klube

„Klub zábavy“ je motivačný názov nášho Výchovného programu, ktorý je zameraný na prípravu detí pre život v 21. storočí. Snažíme sa:

  • Vytvárať dobré podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí
  • Poskytnúť im priestor pre oddych a relaxáciu
  • Vytvárať podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie
  • Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú
  • Budovať u nich kvalitný hodnotový systém
  • Pestovať zdravý životný štýl
  • Podporovať tvorivosť detí

Pri práci využívame hravé metódy práce s deťmi, didaktické hry, hračky, športové vybavenie. Máme k dispozícii multifunkčné ihrisko s umelou trávou, telocvičňu, školské ihrisko s hernými plánmi, ovocný sad, plážové ihrisko, spoločenskú miestnosť a počítačovú miestnosť.

Výchovno -  vzdelávacia činnosť sa v ŠKD realizuje prostredníctvom rekreačnej, odpočinkovej a záujmovej činnosti a tematických oblasti, ktoré sú rozpracované vo výchovných osnovách a výchovných štandardoch.

Tematické oblasti výchovy v ŠKD

Vzdelávacia oblasť

Príprava na vyučovanie prebieha zábavnou formou prostredníctvom didaktických hier, súťaží a hádaniek. Do prípravy zaradzujeme čítanie, dramatizáciu, besedy, precvičovanie písania a vypracovanie pracovných listov. Na žiadosť rodičov si deti vypracovávajú aj písomné domáce úlohy.

Spoločensko – vedná oblasť

Prostredníctvom tejto oblasti sa snažíme vychovať naše deti tak, aby sa vedeli orientovať v živote, poznali základy morálky, slušného správania a hygieny.

Esteticko – výchovná oblasť

Táto oblasť v sebe zahŕňa výtvarnú, hudobnú a literárnu činnosť. Zaoberáme sa tu rôznymi námetmi vzťahujúcimi sa na ročné obdobia, rozprávky, rodinu, kamarátov. Využívame rôzne aj netradičné výtvarné techniky a materiály. V hudobnej činnosti sa venujeme nácviku detských a ľudových piesní, hudobným hrám a tancom. V literárnej činnosti podporujeme u detí vlastnú tvorbu literárnych žánrov a podieľame sa na príprave kultúrnych podujatí.

Prírodovedno- enviromentálna oblasť

Cieľom  tejto oblasti je pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia a rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti separáciou odpadu, starostlivosťou o izbové rastliny, estetickej úprave okolia školy.

Pracovno – technická oblasť

V tejto činnosti sa snažíme, aby deti získali základné a praktické pracovné schopnosti, návyky a vytvárali pozitívny vzťah k práci a tvorivý postoj k vlastnej činnosti.

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Cieľom je poskytnúť deťom čo najviac pohybových aktivít, podporovať ich pohyblivosť, obratnosť, postreh a rýchlosť. Na to využívame predovšetkým súťaže, pohybové a loptové hry, švihadlá, kolky a rôzne iné športové náčinie. Upevňujeme aj základné hygienické a stravovacie návyky, pitný režim a učíme rozlišovať vhodné a nevhodné ponuky k tráveniu voľného času.

Odpočinková činnosť je pokojná, pohybovo a duševne nenáročnú činnosť. Náplň činnosti si určuje každé dieťa podľa individuálnej potreby. Zaradzujeme ju po obede. Môže mať formu odpočinku na koberci, čítanie, počúvanie rozprávok, CD, spoločenských, stolových hier a kreslenie na ľubovoľnú tému.

Rekreačná činnosť má charakter výdatnej pohybovej aktivity, ktorú deti vykonávajú podľa možnosti vonku na školskom ihrisku, dvore, na vychádzkach. Pomáha deťom odreagovať sa, odstrániť únavu po dopoludňajšom vyučovaní sa.

Záujmová činnosť dáva možnosť deťom rozvíjať svoje nadanie a talent, uspokojovať vlastné záľuby a záujmy, poznávať rôzne športové, kultúrne, estetické, vzdelávacie aktivity. Tieto činnosti pomáhajú rozširovať priestor a rast detí.