Na kolobežke do sveta

02.06.2014 09:07

V jedno májové popoludnie sme sa vybrali na kolobežkách do sveta. Zašli sme až na 22. MŠ, kde sme sa naučili pravidlá cestnej premávky, vyskúšali ich v praxi a zasúťažili si v jazde zručnosti. Bolo tam veľmi fajn. Pozrite si foto. G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.