O psíčkovi a mačičke

04.05.2014 20:24

Nedávno deti z II. odd. ŠKD strávili zvláštne popoludnie v Okresnej knižnici Gorazda Zvonického. Umývali  a vytierali tam dlážku, vešali bielizeň a odpočívali tak, ako psíček a mačička v knihe Rozprávky o psíčkovi a mačičke od spisovateľa Jozefa Čapka. Bolo to veľmi zábavné. Veď posúďte sami... G. Hospodárová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.