Október - mesiac úcty k starším

16.10.2012 17:08

K slušnému správaniu patrí aj dodržiavanie určitých pravidiel tak medzi dospelými, ako aj medzi deťmi. Na mesiac október sme si v VII. oddelení vytvorili tieto pravidlá, ktoré nájdete v galérii.

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.