Šarkaniáda

29.10.2012 09:18

V mesiaci októbri vychovávateľky IV. a IX. oddelenia usporiadali s deťmi  akciu pod názvom „Pozrite sa šarkan letí“, kde sa deti predviedli so svojimi šarkanmi. Na školskom dvore deti jednotlivo púšťali svojich šarkanov, aby ukázali, ako dokážu s nimi lietať. A hoci každoročne u nás prebieha „Šarkaniáda“, radosť detí bola obrovská. Foto...

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.