Týždeň boja proti drogám

05.12.2013 16:53
Dôležitou úlohou vychovávateliek je robiť aktivity zamerané na zmysluplné využitie voľného času.
Deti z 11.oddelenia robili  aktivity, ktoré môžte vidieť na fotkách. A. Dragúňová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.