Zdravý životný štýl

05.12.2013 16:52
Ak chceš zdravý byť,musíš zdravo žiť. Relax, pohyb, zdravá výživa, to všetko je naša podstata. Pozri foto! A. Dragúňová

—————

Späť


 

Mesačný príspevok na úhradu nákladov s činnosťou školského klubu detí je 10 €, ktorý uhrádza povinne zákonný zástupca do 8. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, bez ohľadu na dĺžku času a počet dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.


Za jazykovú úpravu článkov zodpovedajú autorky.